תקנון האתר

1.       לצורך הנוחות, בתקנון זה להלן, שימוש בלשון יחיד יתפרש גם כלשון רבים ולהפך, שימוש בתקנון זה בלשון זכר יתפרש גם כלשון נקבה ולהפך, הכול לפי ההקשר.

2.       בכניסתך לאתר הנך מאשר כי אתה כשיר מבחינה משפטית להשתמש באתר, וכי יש לך הרשאה חוקית להיכנס לאתר ולהשתמש בו.

3.       האתרwww.eyal-golan.co.il(להלן: "האתר"), הינו אתר ברשת האינטרנט, והאפליקציה (יישום) "אייל גולן vip", משמשים את חברת ליאם גולן שיווק בע"מ. האתר, האפליקציה ומכירת כרטיסים להופעות/מופעים באמצעותם מנוהלים על ידי חברת ליאם גולן שיווק בע"מ (להלן: "החברה").

שירות לקוחות: דוא"ל:Tickets@eyal-golan.co.ilטלפון:0732232233, פקס: 03-6444334.

4.       "משתמש" משמעותו גולש באתר ו/או משתמש באפליקציה. השימוש בלשון זכר בתקנון זה הוא מטעמי נוחיות בלבד, והוראות תקנון זה מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.

5.       האתר/אפליקציה נועד לתת מידע כללי וספציפי אודות ודרכי פעילות החברה בשיווק ומכירת כרטיסים להופעות ו/או מופעים ולרכישת כרטיסים להופעות/מופעים.

6.       האמור בתקנון זה יחול, בשינויים המחויבים, על הרוכשים כרטיסים באמצעות האתר ו/או האפליקציה ו/או הטלפון ו/או ברכישה ישירה במשרדי החברה.

7.       רכישת כרטיס/ים להופעה/מופע באמצעות האתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה. לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, נא הימנע מרכישת כרטיס/ים להופעה. מאחר שרכישת כרטיס/ים להופעה מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לקרוא את תנאי תקנון המועדון בקפידה.

8.       החברה אינה מפיקת ההופעות/מופעים, אלא פועלת למכירת כרטיסי הופעות/מופעים, עבור מפיקי/מארגני ההופעות/מופעים ובאחריותה לספק למשתמש את הכרטיס/ים שרכש, ולהשיב לו את כספו במקרה בו בוטלו הופעה/מופע. על החברה ו/או מי מטעמה לאחלה ולא תחול כל אחריות בגין פרסום מטעה ו/או כל טענה בקשר עם תוכן של הופעה/מופע, מיקום ומקום הופעה/מופע, הפרעות במהלך ו/או בקשר עם כל הופעה/מופע.

9.       החברה רשאית להגביל את מספר הכרטיסים המוצעים למכירה ו/או להפסיק מכירת כרטיסים להופעה/מופע מסוימים ו/או להופעות/מופעים מסוימים ו/או לכל ההופעות/מופעים. החברה אינה חייבת ולא תהיה חייבת למכור כרטיסים להופעות/מופעים המופיעים באתר, והיא תעשה זאת על פי שיקול דעתה.

10.   נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם למקום הופעה ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כדוגמת מקומות ישיבה בבימת נכים, אינם יכולים לבצע רכישה באמצעות האתר והם מוזמנים לבצע רכישה באמצעות הטלפון, במספר073-2232233

11.   רכישת כרטיס או כרטיסים להופעה/מופע לצורך מסחר בהם, או לצורך מכירה חוזרת – אסורים באיסור מוחלט. החברה רשאית להגביל משתמש לרכישת מספר מוגבל של כרטיסים לכל הופעה/מופע.

12.  רכישת כרטיס/ים להופעה/מופע מצריכים רישום, תשלום ואת אישור החברה ומחייבים הזנת שם משתמש וסיסמה, הכפופיםלמסירת פרטים אישיים (לרבות תא דואר אלקטרוני פעיל) וכן קריאת ואישור תקנון זה. תשלום עבור כרטיס/ים להופעה יבוצע באמצעות כרטיס אשראי תקף (שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל) שבבעלות המשתמש. החברה רשאית לגבות את התשלום כתשלום חד פעמי מראש או בתשלומים שייקבעו.

13.   לצורך רכישת כרטיס/ים להופעה/מופע, הזנת פרטי ההזמנה על ידי המשתמש, או מסירתם במהלך הזמנה טלפונית יחשבו כהצעה. החברה רשאית, לאחר ביצוע ההזמנה, לקבל או לדחות את ההצעה, כולה או חלקה. רק קבלת אישור מהחברה באמצעות דואר אלקטרוני (מייל)אודות השלמת הרכישה, תחשב כאישור של קבלת ההצעה לרכישת כרטיס/ים.

14.   בעת רכישת כרטיס/ים להופעה, ימסור המשתמש את שמו, כתובתו בישראל, מספר טלפון ו/או טלפון נייד, כתובת הדוארהאלקטרוני שלו (פעילה בלבד), מספר טלפון (פעיל בלבד), תאריך לידה, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי, תוקפו שלכרטיס האשראי והאם ברצונו לשלם באמצעות תשלום אחד או בתשלומים באחת מהדרכים שפורטובאתר ו/או באפליקציה ו/או הוצעו לו, אם וככל ומפורטות ו/או הוצעו לו.

15.   תשלום יתבצע במועד ביצוע ההזמנה, ולאחריו לא ניתן לשנות את אופן התשלום (חיוב אחד או קרדיט).

16.   חל איסור מוחלט למסור לחברה ו/או להזין פרטים בדויים, שקריים, מסולפים וכיוב' או פרטים שיש בהם כדי לפגוע בזכויות צדדי ג' מכל סוג.

17.   אישור התשלום על ידי חברת כרטיסי האשראי, אשר באמצעות מי מהן התחייב המשתמש לשלם את התמורה עבור רכישת הכרטיס/ים, הוא תנאי לביצוע הרכישה. החברה רשאית לבטל את רכישת הכרטיס/ים במידה ואמצעי תשלום אשר נמסרו לחברה לא כובדו ע"י בנקים, חברות אשראי וכיוצ"ב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

18.   הודעה אודות קליטת ואישור הזמנת הכרטיס/ים תישלח למשתמש בהודעת דואר אלקטרוני (מייל) תוך 3 (שלושה) ימי עבודה ממועד ביצוע ההזמנה. הזמנה שהחברה לא אישרה במשלוח הודעה כאמור, לא תחייב את החברה ועל המשתמש לפנות טלפונית לחברה לבירור, לשרות הלקוחות של החברה בטלפון: 073-2232233

19.  מחיר כרטיס להופעה/מופע אשר המשתמש ישלם עבור הזמנת ורכישת כרטיס/י כניסה להופעה/מופע מסוימים, הוא מחיר הכרטיס המפורט באתר במועד ביצוע ההזמנה בצירוף 5 (חמישה) ¤ דמי טיפול לכל הזמנה. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לגבות מהמשתמש, בנוסף ובנפרד מדמי הטיפול ומהמחיר המפורט באתר של כרטיס להופעה/מופע, גם עמלת מכירה בסך ו/או בשיעור אשר מתיר לה הדין.

20.   המשתמש רשאי לבטל רכישת כרטיס/ים שביצע, תוך 14 (ארבעה עשר) ימי עבודה ממועד הזמנת הכרטיסים ולא יאוחר מ-7 (שבעה) ימי עסקים טרם מועד ההופעה/מופע, בכפוף להוראות כל דין, ובלבד שלא קיבל לידיו את הכרטיס/ים. ביקש המשתמש לבטל רכישת כרטיס/ים, תבטל החברה את חיוב כרטיס האשראי של המשתמש, או תודיע לחברת האשראי על ביטול הרכישה, על מנת שחברת האשראי תזכה את כרטיס האשראי של המשתמש בתשלום  ששילם.

21.   במועד בו משתמש יבטל רכישת כרטיס/ים, החברה תודיע לחברת האשראי באמצעותה בוצעה הרכישה לזכות את יזוכה כרטיס האשראי שבו בוצעה עסקת הרכישה בסך דמי הרכישה, בהפחתת דמי ביטול בסך השווה ל- 5% (חמישה אחוזים) מערך עסקת הרכישה או לפי הקבוע בדין, הנמוך מבניהם. בקשה לשינוי מועד הופעה ו/או שינוי מקומות ישיבה ו/או כל בקשה אחרת/דומה, תחשב כבקשה לביטול ההזמנה המקורית ופתיחת הזמנה חדשה, והמשתמש יחויב בדמי ביטול ובדמי טיפול עבור הזמנה חדשה.

למשתמש ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה בגין גביית דמי ביטול כאמור.

22.   על המשתמש לאסוף את הכרטיס/ים להופעה/מופע שרכש (ואשר רכישתם אושרה בהודעת דואר אלקטרוני מאת החברה כאמור לעיל), רק בקופות הכרטיסים במקום שנועד לקיום ההופעה, ביום ההופעה, בשעות הפתיחה שקובע המקום ולצורך כך, עליו להגיע לקופות מקום ההופעה/מופע, לפחות שעה טרם תחילת ההופעה/מופע, לצורך זיהויו לשביעות רצון החברה ומסירת הכרטיס/ים לידיו. איסוף הכרטיס/ים הוא באחריות המשתמש בלבד, ועל חשבונו.

23.   לצורך קבלת הכרטיס/ים לידיו, על המשתמש להציג בקופות מקום ההופעה/מופע את כרטיס האשראי אשר באמצעותו רכש את הכרטיס/ים ההזמנה וכן תעודה מזהה רשמית שהנפיקו רשויות המדינה הנושאת את תמונת בעליה (תעודת זהות או רישיון נהיגה בתוקף).

לא יימסר/ו כרטיס/ים ללא הצגת כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה רכישת הכרטיס/ים וכן תעודה מזהה כאמור. המשתמש מצהיר כי ידוע וברור לו כי לא יהיה באמור כדי לבטל את הרכישה והמשתמש יחויב במלוא התשלום עבור רכישת הכרטיס/ים ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה ו/או צד ג' שהוא.

24.  קופות מקום עריכת הופעות/מופעים יסגרו כ- 15 (חמש עשרה) דקות לאחר תחילת ההופעה/מופע. עם סגירת קופות המקום כאמור ו/או במקרה של סגירת דלתות הופעה/מופע לאחר תחילת הופעה/מופע לא מובטחת הכניסה למאחרים וידוע למשתמש כי במקרה כאמור, לא תוחזר לידיו עלות רכישת הכרטיס/ים ולא ישולם לו ו/או לכל צד ג' שהוא פיצוי מכל סוג שהוא.

25.  כרטיס להופעה/מופע מקנה אך ורק זכות כניסה למקום עריכת הופעה/מופע, בהתאם למקום הישיבה המפורט על גבי הכרטיס, אשר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה, והמופיעים בכניסה לכל מקום הופעה/מופע, במסגרת נהלי הכניסה והשהייה בכל מקום הופעה/מופע, הנקבעים על ידי הנהלת המקום.

26.  להנהלת כל מקום הופעה/מופע שמורה הזכות להרחיק כל נוכח אשר מפריע לסדר התקין ו/או נוהג באלימות ו/או אינו יושב במקום המסומן בכרטיס שבידיו ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה, בגין כל הרחקתו ו/או הרחקת כל מחזיק כרטיס על ידי הנהלת מקום ההופעה/מופע ו/או מי מטעמה, והוא לא יהיה זכאי להחזר כספי ו/או פיצוי שהוא.

27.  במקרה בו מטעמים שהם בוטלו הופעה/מופע, המשתמש יהיה זכאי להחזר מלא של התשלום אותו שילם לחברה, בכפוף להחזרת הכרטיס/ים להופעה/מופע אשר בוטלו לידי החברה, במשרדי החברה (ככל שהכרטיס נמסר לידיו). ההחזר יבוצע בזיכוי המשתמש באמצעות חברת כרטיסי האשראי באמצעותה המשתמש רכש את הכרטיס/ים. במקרה בו הופעה/מופע נדחו למועד אחר, או הועברו למקום אחר, הכרטיס יהיה תקף להופעה הנדחית או למקום עריכת המופע/הופעה החלופי, לפי העניין והמשתמש יהיה רשאי לעשות בכרטיס/ים שרכש שימוש, או לבטל את הרכישה תוך 7 (שבעה) ימים מהיום בו הודע על השינוי כאמור, או עד ליום המופע, לפי המוקדם ולקבל החזר מלא של עלות הכרטיס/ים (באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו רכש את הכרטיס/ים).

28.  החברה אינה אחראית לכל מקרה של אובדן ו/או השחתת כרטיס/ים ו/או כל מעשה או מחדל אשר בגינו לא ניתן יהיה לעשות שימוש בכרטיס/ים שנרכש ונמסר לידי המשתמש, אשר הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד. לא ניתן לשחזר כרטיס ולא ניתן להנפיק כרטיס חלופי. ידוע למשתמש כי במקרה כאמור, המשתמש לא יהיה רשאי להיכנס להופעה/מופע וכי למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה, והוא לא יהיה זכאי להחזר כספי ו/או פיצוי שהוא.

29.  אתר זה מיועד גם למטרות פרסום. אין בקיומו של פרסום זה או אחר באתר לגבי הופעה ו/או מופע ו/או אחד או יותר כדי לחייב את החברה למכור כרטיסים לאותה/ו מופע ו/או הופעה אירוע ולחברה הזכות להחליט ולקבוע לאילו הופעות/מופעים למכור כרטיסים, מתי תחל כל מכירה ומתי תסתיים והיא רשאית לשנות מועדים אלו, מפעם לפעם, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לפרסמם מראש.

30.  כל פרסום בקשר עם הופעות/מופעיםבאתר, הוא מידע שלקוחות החברה העבירו לידיה, והוא אינו מחייב את החברה בכל אופן שהוא. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית כלפי המשתמש לקיום הופעה/מופע, לזמינות כרטיס/ים להופעה/מופע, לתוכן של הופעה/מופע, לשעת תחילת הופעה/מופע, לאורך הופעה/מופע,לשעת הסיום של הופעה/מופעה ו/או גם כל דבר אחר בקשר עם כל הופעה/מופע.

31.   החברה אינה אחראית לפרסומים המופיעים באתר בקשר לכל הופעה/מופע לרבות לכל פרסום מוטעה ו/או מטעה ו/או לביטול הופעה/מופע ו/או לשינויים בהופעה/מופע ו/או לשעת תחילת הופעה/מופע ו/או לשעת סיום הופעה/מופע ו/או למקום הופעה/המופע ו/או לשינויים במקום הופעה/מופע ו/או להפרעות מכל סוג בהופעה/מופע ו/או לאיכות הופעה/מופע ו/או לזמינות כרטיסים להופעה/מופע ו/או לסירוב כניסה להופעה/מופע ו/או לכל דבר אחר בקשר עם הופעה/מופע ו/או לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם (ככל שייגרם) למשתמש ו/או לכל מחזיק כרטיס בקשר עם הופעה/מופע, לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, בתוך ו/או מחוץ לשטח המקום בו התקיימו הופעה/מופע.

32.   שרטוט/הדמיית/צילומי אולמות/אתרי הופעות/מקומות הופעה ומקומות הישיבה/עמידה בהם אשר מופיעם באתר, הם לצורכי המחשה בלבד, הם אינם מצג של החברה ואין בהם כדי לחייב את החברה. ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים, אשר אינם בשליטת החברה ו/או בעיות תצוגה, גרפיקה וכיוב', הנובעים מתוכנות מחשב שונות, רזולוציות צגים וכו'.

33.  החברה, לפי שיקול דעתה, רשאית לקיים "מבצעי נקודות"/"מבצעי כוכבים"ו/או כל מבצע דומה עם חברות כרטיסי האשראי השונות ו/או מי מהן. תנאי מבצעים כאמור, ככל שיקוימו, ימסרו למשתמש בעת רכישת כרטיס/ים. מובהר כי החיוב הכספי בקשר עם נקודות/כוכבים וכיוב', הוא התקשרות בין המשתמש לחברת האשראי של המשתמש, החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין, לרבות בהתייחס לחיוב המשתמש על ידי חברת האשראי שלו, לרבות חיוב יתר וכיוב' והמשתמש מתחייב כי יפנה אך ורק לחברת כרטיסי האשראי שלו בכל הקשור לעניין.

34.   בכל מקרה של סתירה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג שהוא, יגברו הוראות תקנון זה, אלא אם כן החברה ציינה באופן מפורש בתקנון ו/או פרסוםאחרשהוראותיו גוברות על הוראות תקנון זה.

35.   השימוש באתר ו/או באפליקציה, במידע, בשירותים, בתכנים ובמוצרים אשר יופיעו מעת לעת באתר ו/או באפליקציה ו/או ישלחו למשתמש בכל דרך שתקבע החברה, כפוף לתנאי התקנון שלהלן, כפי שיהיו מעת לעת. החברה רשאית לשנות את תנאי תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי בלי למסור על כך הודעה מראש. כל שימוש באתר ו/או באפליקציה, יהווה הסכמה מחודשת לתנאים אלה, כפי שיהיו מעת לעת.

36.   האחריות המלאה להכרת תנאי התקנון שלעיל ולהלן חלה בכל עת על המשתמש בלבד. לתשומת לבכם, חשוב להקפיד ולעיין בתקנון זה ולחזור ולעשות כן מעת לעת, הואיל והשימוש באפליקציה ו/או באתר, מעיד על הסכמתו המלאה של המשתמש לתנאים כאמור.

37.   כל שימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בתכנים ו/או במוצרים ו/או בשירותים שבאתר ו/או באפליקציה, שאינו מותר במפורש למשתמש על פי תנאים אלו, אסור. המשתמש אינו רשאי להשתמשבאתר, באפליקציה, בשירותים, בתכני האתר ו/או האפליקציה, במוצרים שבאתר ו/או באפליקציה, בכרטיסים שירכוש, לכל מטרה בלתי חוקית ו/או באופן בלתי חוקי.

38.   רכישת כרטיס/ים להופעה/מופע באמצעות האתר מהווה אישור לשמירת פרטי המשתמש המוזנים ו/או נמסרים לחברה על ידי המשתמש. ידוע למשתמש והוא מאשר כי החברה רשאית לעשות שימוש במידע שסיפק המשתמש לחברה, לרבות במידע האישי, על מנת לשלוח למשתמש, מעת לעת, בכל אמצעי תקשורת, לרבות למכשיר סלולארי (טלפונית ו/או בהודעות SMSו/או אחרות), לתיבת הדוא"ל שלו (למייל), מידע, לרבות עדכונים, קישורים, הודעות, פרסומות, חומר, מידע אחר, לרבות פרסומי או שיווקי, וכל מידע אחר שלדעת החברה עשוי לעניין את המשתמש.

לתשומת לב המשתמש !אתה אינך מחויב למסור פרטים אלה ומסירת הפרטים לחברה מתבצעת ביוזמתך ובהסכמה מלאה שלך. יובהר כי ללא רישום, לא תוכל לרכוש כרטיס/ים להופעה באמצעות האתר/אפליקציה.

39.   המשתמש מסכים ומאשר קבלת הודעות ומידע שיווקי הכולל הצעות ופרסומות שיווקיות ו/או מסחריות שונות מהחברה ו/או מטעם מורשים על ידי החברה, מעת לעת, בכל אמצעי תקשורת, הקיימים ו/אשר יהיו קיימים בעתיד, לרבות כמפורט לעיל, והכל בכפוף לכל דין.

40.   דרכי הפרסום של הודעות החברה תהיינה כפי שיקבע מעת לעת על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

41.   בגדר האמור לעיל ולהלן, בהצטרפותו לאתר/אפליקציה, המשתמש מסכים ומאשר באופן מפורש כי:

41.1.         מידע שהחברה ו/או מי מטעמה יקבלו מאת המשתמש, לרבות פרטיו האישיים של המשתמש, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות מאגרי מידע אשר יעודכנו מעת לעת עפ"י שיקול דעתה של החברה ו/או מי מטעמה ולהוראות כל דין.

41.2.         החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להשתמש במידע שהחברה קיבלה מהמשתמש ישירות וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר(י) המידע של החברה ו/או מי מטעמה בגינו מכל מקור ודרך, למטרות שיווק ומכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב של החברה ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות למשתמשים רשומים באתר), וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) למשתמשים רשומים באתר בדיוור אישי ו/או בפניה ישירה בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון לרבות באמצעות טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, הודעת SMS, הודעות Push, מערכת חיוג אוטומטית, תקשורת בלוטות'  וכד', מטעמה או מטעם אחרים, למטרת משלוח דברי פרסומת, עידוד נאמנות המשתמשים לאתר, מתן שירותים למשתמשים באתר וכן למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי בקשר לאתר.

41.3.         החברה רשאית, למטרות הנ"ל, להעביר את המידע (למעט מספרי כרטיסי אשראי), מעת לעת, לכל גורם נוסף על פי שיקול דעתה, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שלהן החברה רשאית לעשות בו שימוש, כאמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין. החברה רשאית גם למסור מידע הקשור למימוש הטבות ו/או הנחות ו/או מבצעים על ידי המשתמש לצדדים שלישיים.

41.4.         החברה תעשה שימוש כאמור במידע והמשתמש מאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה את המשתמש בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך לחברה.

42.   המשתמש יהא זכאי לבקש להסירו ממאגר המידע ע"י הודעה בכתב ובכפוף לכך שבידו אישור מסירה של ההודעה (בפקס או בדוא"ל). החבר יגרע ממאגר המידע תוך 60 ימים ממועד קבלת הודעתו.

43.   המשתמש זכאי לבקש שלא לקבל פניה ישירה מהחברה באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS, הודעות Push וכדומה. המשתמש ייצור קשר טלפוני או יפנה בכתב למוקד שירות הלקוחות של החברה (ויוודא כי בידיו אישור מסירה של ההודעה) ויבקש להסירו מרשימת התפוצה. עם קבלת הודעתו תעודכן המערכת תוך 14 ימים.

44.   משתמש זכאי לפרוש מחברות באתר במתן הודעה לחברה מרשימת החבריםבאתר תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה כאמור בפועל בידי החברה. ככל שהמשתמש ירשם שוב לאתר, יהיה עליו לפעול כאמור לעיל שוב, על מנת לפרוש מחברותו בו.

44.1.         החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל מכירת כרטיס/ים להופעה/מופע בקרות אחד המקרים הבאים, כמפורט להלן:

44.1.1.        סירוב המשתמש למסירת פרטיו של המשתמש.

44.1.2.        הפרת תנאי תקנון זה.

44.1.3.        כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפריט/ים/הטבה/ות.

45.   ידוע למשתמש, כי במהלך רישומולאתר ו/או הזנת פרטיו עשויים לחול טעויות ושיבושים, לרבות אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס ו/או טעויות הקלדה. החברה תהא פטורה מכל אחריות למקרים אלה, ולפיכך, המשתמש מסכים שיהיה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה כלפי החברה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מטעויות אלו.

46.   המשתמש מתחייב בזאת למסור פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכן את החברה, ללא דיחוי, בכל מקרה של שינוי בפרטים שמסר. על המשתמש לבדוק היטב את נכונות הפרטים שמסר לחברה ו/או הזין לאתר ו/או לכל אתר רלוונטי אחר ו/או לאפליקציה, והוא האחראי הבלעדי לנכונותם ולכל נזק שייגרם כתוצאה מטעות שנפלה בהם. לידיעת המשתמש, מתן פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז-1977 והינה אסורה מכל וכל.

47.   הפרטים שימסור המשתמש יישמרו במחשבי החברה ו/או מי מטעמה והחברה תפעל, כמיטב יכולתה תוך שימוש באמצעים סבירים, לאבטחת פרטים אלו, לשם שמירה על פרטיות המשתמש. למרות האמור לעיל, מובהר כי החברה אינה יכול להתחייב כי מערכות האתר ו/או האפליקציה ו/או מערכותיה ו/או מערכות מי מטעמה ו/או מערכות כל צד שלישי רלוונטי אחר חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות ובמקרה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה.

48.   האפליקציה מיועדת לשימוש באמצעות מכשירי טלפון נייד תומכים בלבד. הורדת האפליקציה בישראל וגישה לאפליקציה הם ללא תשלום, למעט תשלום עבור העברת נתונים, לפי תעריף המפעיל הסלולארי שעל שירותיו המשתמש מנוי, לרבות על פי חבילת גלישה שרכש מהמפעיל האמור, ככל שרכש.

49.   החברה משתמשת באמצעים לאבטחת המידע שבאתר ו/או באפליקציה ו/או במחשביה ו/או מחשבי מי מטעמה והנתונים שמסרו לידיה הגולשים/משתמשים במסגרת הצטרפותם לאתר ו/או רכישת כרטיס/ים ו/או לכל צורך שהוא. עם זאת, קיים סיכון של חדירה למערכותיה המשמשות להפעלת האתר ו/או האפליקציה ו/או למחשבי החברה ו/או מי מטעמה ושמירת הנתונים שמסרו הגולשים/משתמשים, חשיפת מידע, חשיפת נתונים של הגולשים/משתמשים, או שיבושים והפרעות לפעילות המערכות המשמשות את האתר ו/או האפליקציה ו/או המועדון. יובהר, כי חדירה כאמור מהווה עבירה פלילית. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או מי מטעמה ו/או לחדור למערכות האבטחה המגינות על האתר ו/או האפליקציה, ולרבות למאגר הנתונים שמסרו הגולשים/משתמשים, או לסייע בפעולות כאמור.

החברה תהא פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם עקב חדירה כאמור, לרבות העברת המידע ו/או הנתונים שמסרו הגולשים/משתמשים לצורך הרשמה לאתר ו/או רכישת כרטיסים, לצד שלישי כלשהו, שיבושו, עשיית שימוש לא מורשה בו וכיו"ב

50.   החברה רשאית לחשוף כל מידע אישי אודות המשתמש ו/או אודות השימוש של המשתמש באתר, ללא קבלת אישור המשתמש וללא מתן הודעה מוקדמת למשתמש, לצורך ציות לדרישות הדין ו/או לצורך הליך משפטי ו/או על פי הוראת רשות מוסמכת ו/או החלטת בית משפט ו/או לצורך הגנה על זכויות החברה ו/או מי במקומה ו/או מטעמה ו/או זכויות צדדים שלישיים ו/או לצורך אכיפת תנאי השימוש.

51.   החברה תהיה רשאית להעביר לכל חברת אשראי הרלוונטית לכל משתמש, מעת לעת, את רשימת המשתמשים שהם לקוחות של אותהחברת אשראי.

52.   המשתמש אחראי לשמירה על סודיות שם המשתמש והסיסמא שתקצה לו החברה, לצורך שימוש באתר ו/או באפליקציה, לרבות הפרטים האישיים שהזין לאתר לצורך שימוש באתר, ומתחייב שלא למסור אותם לכל צד שלישי.

53.   המשתמש מתחייב לדווח לחברה אודות כל שימוש של צד שלישי בשם המשתמש והסיסמא ללא הסכמתו, מיד עם היוודע לו על כך. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בפרטים אישיים של משתמש אחר, לרבות הסיסמה, בלי הרשאה.

54.   המשתמש אחראי לכל פעולה ושימוש שייעשו בשם המשתמש/סיסמא שהוקצו לו.

55.   המשתמש מתחייב שלא להשתמש בפרטים אישיים של משתמש אחר ו/או כל צד ג' אחר, לרבות בשם משתמש ו/או סיסמה.

56.   המשתמש מתחייב לדווח לחברה אודות כל שימוש בלתי מורשה שנעשה בשם המשתמש/סיסמא שהוקצו לו, מיד כשייוודע לו על כך, על מנת שהחברה תוכל לנקוט בצעדים על מנת להפסיק שימוש כאמור.

57.   האתר, האפליקציה, לרבות כל המידע, התכנים והמוצרים שבאתר ובאפליקציה לרבותסימנים, סימנים מסחריים, צלמיות, טקסט, תמונות, איורים, גרפיקה, צליל, הקלטה, יישומי תוכנהוכיוב', הם רכושה של החברה ו/או הוצבו באתר ו/או באפליקציה באישור ו/או רישיון מאת צדדים שלישים. תכני האתר והאפליקציה מוגנים בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני וכל הזכויות שמורות לחברה ו/או לצדדים שלישיים, בהתאמה. כל שימוש בתכנים, ללא קבלת הרשאה מאת בעלי הזכויות, מראש ובכתב, מנוגד לדין ואסור.

58.   המשתמש רשאי להשתמש בכרטיסים להופעות שרכש מהחברה לצורך שימושו האישי והפרטי בלבד, שאינם שימוש מסחרי. המשתמש אינו רשאי להשתמש בכרטיסים האמורים ו/או באתר,באפליקציה בתכנים ובמידע שבאתר ובאפליקציה לכל מטרה בלתי חוקית ו/או באופן בלתי חוקי.

59.   למען מנוע ספק, מובהר ומודגש כי המשתמש אינו רשאי לשנות, להעתיק, להוריד (Download) לשעתק, לשכפל, להעביר, לאחסן, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לבצע בפומבי, לפרסם, להעניק רישיונות, ליצור יצירות נגזרות, להעביר ו/או למכור ו/או להשכיר את התכנים ו/או המוצרים ו/או סמלים, סימני מסחר, סימנים מזהים של בעלי זכויות וכיוב', באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא.

60.   החברה מכבדת את קניינם הרוחני של אחרים. אם הנך סבור כי יצירתך הועתקה באופן הפוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך, הנך מוזמן ומתבקש ליידע על כך מיידית בכתב את החברה. צעדים שיינקטו על ידי החברה, אם וככל שינקטו, בהסתמך על מידע שתעביר, לא יהוו הכרה בזכות ו/או בטענה ו/או הוכחה להפרת זכות שהיא.

61.   החברה ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא יהיו שגיאות ו/או תקלות טכניות בפרטים, בנתונים ובמידע שבאתר ובאפליקציה ובתפעול האתר והאפליקציה והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מכיתוב שגוי, תקלות במערכות האתר ו/או האפליקציה ו/או המערכות המשמשות לתפעולם, ו/או מכל  תקלה הנובעת מכוח עליון. למשתמש לא תהיה כל עילה ו/או דרישה ו/או תביעה, הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בכל האמור לעיל.

62.   יתכנו שיבושים ו/או איחורים ו/או עיכובים שונים בפעילות האתר ו/או האפליקציה, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, המשתמש יודע ומסכים לכך מראש, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או כל צד ג' אחר בעניין.

63.   בשימוש באתר ובשימוש באפליקציה באמצעות מפעיל סלולארי, יבוצע חיוב עבור העברת נתונים על ידי המפעיל הסלולארי של המשתמש בהתאם לתעריפים הקבועים בינו לבין המפעיל הסלולארי. החברה ממליצה למשתמש להצטייד בחבילת גלישה מתאימה אצל המפעיל הסלולארי שלו. גלישה  ב –WIFI לכלל המשתמשים כפופה לתעריפים הקבועים בין כל משתמש לבין ספקי שירות ה- WIFI.

64.   החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמש ו/או קבלת הסכמתו, לסרב לאפשר למשתמש להירשם לאתר, לא לאפשר למשתמש לעשות שימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירות שמציע האתר ו/או מציעה האפליקציה ו/או למנוע גישה למידע ו/או תוכן ו/או תכנים, שבאתר ו/או באפליקציה, כולם או חלקם, להגביל את הגישה, למנוע ו/או להשהות גישה, להתנות גישה בתנאים, והכול באופן כללי ו/או חלקי ללא צורך בהודעה מוקדמת וללא צורך בהסכמת המשתמש, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או כל צד ג' שהוא בעניין זה.

65.   כל שימוש בכרטיס/ים להופעה, באתר, באפליקציה לרבות במידע, בתכנים, בשירותים ובמוצרים שבאתר, בניגוד להוראות החברה ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלו ו/או בניגוד להוראות כל דין, יזכה את החברה ו/או כל צד ג' רלוונטי, לפי העניין, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתנאי שימוש אלו ו/או בדין כלפי המשתמש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה ו/או צדדים שלישים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים על פי כל דין.

66.   החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמש ו/או קבלת הסכמתו, לערוך שינויים במבנה ו/או חוזי ו/או אפשרויות האתר ו/או האפליקציה ובתכנים,במידע, במוצרים ובשירותים שבאתר ו/או באפליקציה ו/או להסיר מהאתר ו/או מהאפליקציהמידע ו/או תוכן ו/או מוצר ואו שירות ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או כל צד ג' בעניין.

67.   החברה עשויה לספק, במסגרת האתר ו/או האפליקציה, קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים שהם. קישורים אלו עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת החברה. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר ו/או באפליקציה יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. אין לחברה שום אחריות בהתייחס לזמינות הקישורים, לתכנים ולתוכן הקישורים, לתוצאת השימוש בהם או להסתמכות המשתמש עליהם.עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר ו/או באפליקציה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תשאבשום אחריות בקשר לכך ו/או בקשר לתוכן האתר אליו מפנה הקישור.

68.   החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, לכלול באתר ובאפליקציה תכנים מסחריים ואחרים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות, קבצים דיגיטליים, קישורים ותוצאות חיפוש.

69.   כל חומר פרסומי שמצויבאתר ובאפליקציה הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל את רשות החברהלפרסום. החברה אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי שמופיע באתר ו/או באפליקציה ואין לראות בפרסומו באתר ו/או באפליקציה משום עידוד ו/או המלצה של החברה לרכישת כל מוצר ו/או שירותשנכלל בפרסום.

70.   החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את האתר, את האפליקציה, המידע, התכנים, השירותים והקישורים הניתנים במסגרתם, לרבות על ידי הוספה, גריעה, הפסקה, הגבלה, שינוי מבנה האתר ו/או האפליקציה, מראה האתר ו/או האפליקציה ו/או חלקים ממנו, היקף, זמינות המידע, השירותים והתכנים המוצעים וכל היבט אחר הכרוך באתר ו/או באפליקציה ובתפעולם, מבלי לתת על כך הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה בגין ביצוע האמור לעיל ו/או חלק ממנו.

71.   השימוש באתרובאפליקציה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה ו/אומי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק בגוף), הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו למשתמש, הקשור במישרין או בעקיפין עם השימוש באתר ו/או באפליקציה, לרבות עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת האינטרנט ו/או רשת החשמל ו/או רשת המחשבים ו/או התקשורת.

72.   החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או בעלי מניותיה ו/או כל הפועלים מטעמה ו/או עבורה ו/או כל צד שלישי הקשור בחברה ו/או באתר ו/או באפליקציה, אינם אחראים בשום אחריות ו/או חבות לפרטים לא נכונים ו/או לא מלאים ו/או לא עדכניים ו/או מטעים שימסור המשתמש, לכל שימוש שייעשה על ידי המשתמש בכרטיס/ים להופעה, באתר, באפליקציה, לרבות במידע ו/או בתכנים ו/או בשירותים ו/או במוצרים שבאתר ו/או באפליקציה, לתוצאות השימוש ו/או להסתמכות של המשתמש על האתר ו/או האפליקציה ו/או המידע ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים שבאתר ו/או באפליקציה. אין לבצע שום עסקה ו/או ליטול שום התחייבות ו/או להציג כל מצג ו/או או לקבל כל החלטה בהסתמך על האתר ותוכנו ו/או האפליקציה ותוכנה, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

73.   כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנים לחברה על פי הוראות תנאים אלו מוקנים בזאת גם למנהליה, עובדיה, נציגיה בעלי מניותיה וכל הפועלים מטעמה /או עבורה.

74.   ככל והוראה מהוראות תנאים אלו תוכר ע"י ערכאה משפטית מוסמכת בישראל כבלתי חוקית או בלתי אכיפה, ימשיכו יתר הוראות התנאים להיות בתוקף מלא ויראו את ההוראה האמורה כמוחלפת בהוראה חוקית ואכיפה שתוכנה הוא הקרוב ביותר האפשרי לנוסח ההוראה המוחלפת.

75.   הדין החל על השימוש באתר ו/או באפליקציה וכל הנובע וקשור בהם, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לתנאי השימוש, לאתר, לאפליקציה ולכל הקשור בם, היא בלעדית וייחודית לבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד.

76.   כל זכות שלא הוקנתה במפורש בתנאים אלו למשתמש, שמורה לחברה. כל השתהות של החברה בקיום זכות העומדת לזכותה על פי דין או על פי האמור לעיל ולהלן, או הימנעות של החברה מעמידה על זכות כאמור, לא יחשבו כוויתור של החברה על זכות מזכויותיה.

77.   לא יהיה תוקף לכל ויתור, הנחה, ארכה, מצג, שינוי, תוספת או גריעה מתנאים אלו או לפיהם, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי החברה.

78.   המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד החברה, וזאת לנוכח השינויים המהירים בתחום האינטרנט והדין בעניין והסתמכות החברה על תנאי שימוש אלו.

79.   החברה רשאים להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי תנאים אלו לצד שלישי, ולמשתמש לא תהיה שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות החברה על פי כל דין, המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור באתר ובאספקת השירותים והתכנים, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלו זה ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי צד שלישי, בגין הפרת הוראות תנאי שימוש אלו ו/א